Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h
1Cống Trung TrangHTL18:571825324052648092102113120134145149
HHL18:5791919191929190103102100113989897
2Cầu NguyệtHTL18:579090929190909089919090899090
3Cầu ĐốiHTL18:579292929293939392919292929292
4Cổ TiểuHTL18:579393939393939495939293939393
HHL18:575871725325264758596113119131